Vyjadrenie

Vyjadrenie usporiadateľa.

Objektívnou okolnosťou, pre ktorú Usporiadateľ nemohol usporiadať podujatie riadne a včas v daný termín bola vyššia moc (vis maior). Vyššia moc je udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná, nastala nezávisle od vôle Usporiadateľa, bez jeho zavinenia. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o neodvrátiteľnú prírodnú udalosť- búrku, ktorá v dostatočnej intenzite znemožnila plnenie zmluvných povinností a mala vplyv na bezpečnú realizáciu podujatia, musel usporiadateľ urobiť primerané opatrenia.

Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník"). Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. / Prevenčná povinnosť/.

Pre okolnosti vyššej moci /vis maior/ Usporiadateľ na základe občianskoprávnej zodpovednosti a povinnosti predchádzať škodám podľa § 415 Občianskeho zákonníka prerušil podujatie TERCHOVSKÝ BUDZOGÁŇ konané dňa 10. augusta 2018 a preložil podujatie na deň 12. augusta 2018, o čom účastníkov informoval.

Organizátor podujatia zároveň umožnil majiteľom jednodňových vstupeniek na piatok, zúčastniť sa bezplatne aj programu v sobotu 11. augusta 2018.

Usporiadateľ si vyhradil čas na preverenie a zosumarizovanie počtu účastníkov podujatia a uplatňovaných nárokov na náhradu vstupného dáva nasledovné vyjadrenie:

Po preverení všetkých požadovaných nárokov majiteľov vstupeniek a po konzultácii s advokátskou kanceláriou oznamuje, že nebude týmto žiadateľom vracať požadovanú náhradu alebo zníženie ceny vstupenky ani žiadne iné výdavky spojené s účasťou na festivale.

Ďakujeme za pochopenie!

Nazad